رياضيhttp://www.tebyan.net/riazi90/index.aspxfaاولين دانشمندي كه جدول سينوس , كسينوس, شعاع دايره اي و نسبت مثلثاتي را كشف كرد http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2630295/15/2012 9:37:00 AMرياضيات محض و كاربردي http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625685/13/2012 10:14:00 AMعدد 666 http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625675/13/2012 10:12:00 AMقضيه اساسي حساب http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625655/13/2012 10:10:00 AMرياضيات در سنگ نبشته هاhttp://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625635/13/2012 10:08:00 AMاضطراب رياضي http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625625/13/2012 10:06:00 AMشش عدد حاكم بر كل جهان كدام است؟ http://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625615/13/2012 10:03:00 AMهنرمندان ايران پانصد سال جلوتر از رياضي ‌دانان جهانhttp://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625595/13/2012 10:02:00 AMهرگز نمي توان همه چيز را ثابت كردhttp://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625575/13/2012 10:01:00 AMتاريخ پيدايش رياضياتhttp://www.tebyan.net/weblog/riazi90/post.aspx?PostID=2625565/13/2012 9:58:00 AM