تقويم ذهني بوسيله رياضي

روش حفظ كل تقويم سال در چند دقيقه:اين كار بسيار ساده است. حتي در ظرف يك دقيقه هم امكان پذير است:

فقط شما كافي است اولين شنبه هر ماه رو بدونيد كه چندم است؟

مثلا فروردين سوم است و اولين پنجشنبه اون ميشود ۵+۳=۸

براي هر ماه در ذهن خودتون يك رمز بسازيد

اسفند:وقتي اسپند دود مي كنم يك غول سه سر از اون بيرون مياد!

دومين سه شنبه؟------>۳+۷+۳=۱۳


X