شمارش در مصر باستان

در سيستم شمارش عربي با 10 رقم(از صفر تا 9) مي­توانيم اعدادي هرچقدر بزرگ كه بخواهيم بسازيم. بدين گونه كه همه ارقام را براي شمارش تا 9 بكار مي­بريم و پس از آن براي ساختن اعداد بزرگتر، آنها را با هم تركيب مي­كنيم. به همين خاطر هر اندازه كه جا براي نوشتن داشته باشيم، عدد كم نمي­آوريم.
اما مصريان باستان به گونه­اي ديگر فكر مي­كردند، آنها يك خط ساده به معناي يك داشتند، مثل ما، اما در عوضِ يك نماد جديد براي عدد 2، آنها دو خط بكار مي­بردند. به همين گونه سه خط براي عدد 3، چهار خط براي عدد چهار و تا نُه خط براي عدد 9. تا اينجا تقريبا تعداد زيادي خط وجود دارد! بنابراين مصريان براي عدد 10 يك نماد جديد ابداع كرده­اند.
سپس آنها اضافه كردن خطوط براي واحدها و نماد ده براي دهگانها را ادامه مي­دهند تااينكه به صد برسند. در اينجا نيز باز به يك نماد جديد نياز است.
اينگونه دستگاه شمارش، "يگاني" ناميده مي­شود. در ميان تمدنهاي باستاني اين سيستم متعارف و مشترك است. يك مزيت سيستم يگاني اين است كه تفاوتي در ترتيب نوشتن اعداد وجود ندارد. شما مي­توانيد نمادها را در هم بريزيد و همچنان معناي آنها را پيدا كنيد. اما در سيستم شمارش ما 123 معنائي متفاوت از 321 دارد.
مصريان نيز درست مانند ما 10 را پايه سيستم شمارش خود قرار داده بودند. وجود ده انگشت در دستان، اين مساله را عادي مي­نماياند.
-         نماد يك به احتمال از انگشت گرفته شده است. هركسي شمارش را با انگشتانش آغاز مي­كند.
 
 
 
-         نمادها با بزرگتر شدن اعداد پيچيده­تر مي­شوند. نماد عدد ده تكه­اي از يك ريسمان است.
  
 
-         نماد عدد صد يك ريسمان مارپيچ است.
 
 
 
-         نماد عددهزار يك لوتوس يا نيلوفر آبي است كه برگ، ساقه و ساقه­هاي زيرزميني يا ريشه را نشان مي­دهد.
 
 
     
       -         نماد عدد ده­هزار يك انگشت منفرد بزرگ است . شايد اين انگشت ده­هزار مرتبه بزرگتر از نماد يك است.
 
 
-         نماد صدهزار يك بچه قورباغه است كه به نظر تاحد زيادي به يك قورباغه دگرگون شده است. اگر دليل استفاده اين سمبل براي عددي به اين بزرگي را مي­خواهيد استخري مملو از تخم قورباغه كه همگي در حال دگرديسي به قورباغه­هاي كوچك هستند را در نظر بياوريد.
 
 
 -         نماد يك ميليون الهه­اي به نام "Heh" است.
 
 
مصريها حتي نمادي براي بينهايت نيز داشته­اند كه بزرگتر از هر عددي كه نوشته مي­شده بوده است. اين نماد يك دايره است كه شما مي­توانيد همواره بر روي آن حركت كنيد بدون اينكه به پايان برسيد.
 
Ra (خداي خورشيد) عقابي است كه اين نماد را در هريك از چنگال­هاي خود حمل مي­كند.
 
 
 
مصريان به سيستم شمارشي قوي براي ساختن اهرام نياز داشته­اند. آنها بايد مقدار سنگ مورد نياز اهرام، غذاي مورد نياز روزانه كارگران و همچنين براي  انبار كردن و اينكه هيچگاه تمام نشود را محاسبه مي­نموده­اند.
آنان همچنين نمادهائي براي كسرها داشته­اند اما هيچ نمادي براي صفر نداشته­اند.

X