اعداد

يك عدد يك ماهيت مجرد است كه براي توصيف كميت استفاده مي شود. انواع مختلفي از اعداد وجود دارد. مشهورترين اعداد، اعداد طبيعي {... ،3 ،2 ،1} هستند كه براي شمارش بكار رفته و با N، و اگر عدد صفر را نيز در بر داشته باشد اعداد حسابي {... ،3 ،2 ،1 ،0} و با I مشخص مي شوند. اگر تمام اعداد منفي را شامل شود، اعداد صحيح Z بدست مي آيد. نسبت اعداد صحيح اعداد گويا يا كسر نام دارند؛ دسته كامل تمام اعداد گويا با Q نشان داده مي شود. اگر تمام عبارتهايي كه اعشار آنها غير تكراري و نامحدود است را نيز شامل كنيم، اعداد حقيقي R بدست مي آيند. اعداد حقيقي كه گويا نيستند اعداد گنگ ناميده مي شوند. اعداد حقيقي بنوبه خود به اعداد مختلط C تعميم مي يابند تا بتوان معادلات جبري را حل نمود. علامتهاي فوق اغلب با حروف "ضخيم تاكيد" نوشته مي شوند، بنابراين:

:N Z Q R C 

اعداد مختلط بنوبه خود به quaternion تعميم مي يابند، ولي ضرب quaternion ها خاصيت جابجايي ندارد. Octonion ها از تعميم quaternion ها بدست مي آيند، ولي اين بار خاصيت شركت پذيري را از دست ميرود. در حقيقت، تنها شركت پذيران ابعاد محدود جبر تقسيم اعداد حقيقي، مختلط و quaternion هستند.

اعداد بايد از رقوم كه علامتهايي براي نمايش اعداد هستند، متمايز شوند. علامت گذاري اعداد بصورت سريهايي از ارقام در سيستمهاي رقومي بحث شده است.

مردم دوست دارند تا اعداد را بجاي اسامي يكتا به اشياء بدهند. طرحهاي رقومي
متنوعي براي اينكار وجود دارند.


X