قوانين جادويي اعداد

سياري از رياضيدانان قديم عقيده داشتند كه قوانين جادويي بر اعداد حكمفرماست . ان ها سعي مي كردند به اين قوانين دست يابند و به اين ترتيب بر ديگران برتري پيدا كنند. هنوز هم عده اي از مردم به اين اعداد و نقش جادويي ان ها اعتقاد دارند .

اگر مي خواهيد عدد جادويي نامتان را بدانيد طبق جدول زير عمل كنيد .

الف  1 ب  2 پ  3 ت  4 ث   5 ج    6 چ    7
ح    8 خ    9
د    1
ذ   2
 ر  3
 ز  4
 ژ   5
 س  6
 ش  7
 ص 8
ض  9
ط   1
ظ  2
ع   3
 غ  4
 ف  5
 ق   6
 ك   7
 گ  8
 ل   9
م    1
ن  2
 و  3
 ه   4
 ي  5
       


نام و نام خانوادگي تان را بنويسيد.           محمد خوارزمي

عدد هر حرف را زير آن بنويسيد               ۵۱۴۳۱۳۹۱۱۱۸۱ 

عدد ها را با هم جمع كنيد .

۳۸=۱+۸+۱+۱+۱+۹+۳+۱+۳+۴+۱+۵

رقم هاي بهدست امده را با هم جمع كنيد :      ۱۱=۸+۳

اين كار را ان قدر ادامه دهيد تا يك عدد يك رقمي بين ۱ تا ۹ به دست آوريد.             ۲=۱+۱

اين عدد جادويي نامتان است :         ۲

در رمز نويسي از اعداد به جاي حروف استفاده مي كنند . براي حفاظت ياد داشت هاي امنيتي از جدول هاي مختلف استفاده مي شود . براي خواندن رمز بايد جدول رمز ها را داشته باشيم . رمز نويسي و رمز خواني بخش كوچكي از كار برد حروف است كه به ان جبر مي گوييم .  خوارزمي رياضيدان مسلمان ايراني حدود سال ۱۳۰ هجري شمسي در شهر خوارزم كه امروزه به آن خيوه مي گويند٫ از حروف براي نشان دادن اعداد نا معلوم استفاده مي كرد .

او در كتاب الجبر كه به بيشتر زبان هاي دنيا ترجمه شده است ٫ به نمايش رقم ها با حروف اشاره كرده است .


X